Buy Audio Video Synchronizer full version
$ 39.99

synchronize audio/video of movie.