EasyBackup now FREE. Download newest version 2018

EasyBackup 2018

Download Download Now   Buy Now Buy Now
Size: 3 MB $ 35.00 License: Shareware

EasyBackup is a System Utilities::Backup & Restore software developed by EuropeSoftwares. After our trial and test, the software was found to be official, secure and free. Here is the official description for EasyBackup: Software for backing up files and folders. Easy to use and discreet, he is present as an icon in the taskbar. International languages.

والبرامجيات حماية الملفات والسجلات. مجرد استخدام, اتسم بالتحفظ, كما هو الان فى شكل على ايقونة فى خضم من المهام. اللغات الدولية.

Софтуер архивиране на файлове и папки. Лесни за използване и дискретно, той е наличен под формата на икона в лентата на задачите. Международни езици.

Software zálohování souborů a složek. Snadné používání a diskrétní, je přítomen ve formě ikony v hlavním panelu. Mezinárodní jazyky.

Software sikkerhedskopiering af filer og mapper. Nem at bruge og diskret, det er til stede i form af et ikon på proceslinjen. Internationale sprog.

Backup von Dateien und Ordnern. Einfache Bedienung und diskret, ist dieses als Symbol in der Taskleiste. Sprachen.

Βοηθητικό λογισμικό φακέλων και φακέλους. απλός στη χρήση και διακριτικής, είναι παρούσα σε μορφή εν στην taskbar. διεθνείς γλώσσες.

Software para copias de seguridad de archivos y carpetas. Fácil de usar y discreto, que está presente como un icono en la barra de tareas. Idiomas internacionales.

Failide ja kaustade varundamiseks tarkvara. Lihtne kasutada ja varjatud on tegumiribal ikooni vormis. Keelte.

Ohjelmiston varmuuskopion tiedostot ja kansiot. Helppokäyttöinen ja hillitty, on läsnä kuvake tehtäväpalkissa-lomakkeessa. Kansainväliset kielet.

Logiciel de sauvegarde de fichiers et de dossiers. Simple d'utilisation et discret, il est présent sous la forme d'un icône dans la barre des tâches. Langues internationales.

תוכנת גיבוי של קבצים ותיקיות. פשוט לשימוש ודיסקרטי, הוא קיים בצורה של סמל בשורת המשימות. שפות בינלאומיות.

सॉफ्टवेयर फ़ाइलों और फ़ोल्डरों का बैकअप। उपयोग करने के लिए सरल और विचारशील, यह टास्कबार में एक चिह्न के रूप में मौजूद है। अंतरराष्ट्रीय भाषाओं।

Fájlok és mappák biztonsági mentése szoftver. Annak érdekében, hogy használata egyszerű és diszkrét, a tálcán egy ikon formájában jelen. Nemzetközi nyelven.

Perangkat lunak cadangan file dan folder. Mudah digunakan dan bijaksana, terdapat dalam bentuk ikon di taskbar. Bahasa internasional.

Software per il backup di file e cartelle. Facile da usare e discreto, è presente come icona nella barra delle applicazioni. Lingue internazionali.

バックアップソフトウェアファイルとフォルダー。 使うことが簡単で、そして分別があって、それはアイコンのかたちでタスクバーに存在しています。 国際語。

파일 및 폴더의 소프트웨어 백업입니다. 사용 하는 것이 간단 하 고 신중, 작업 표시줄에 있는 아이콘의 형태로 존재입니다. 국제 언어입니다.

Programinės įrangos atsarginių kopijų failus ir aplankus. Paprasta naudoti ir diskretiškai, tai pavidalu piktogramą užduočių juostoje. Tarptautinės kalbos.

Programmatūras dublējumu failus un mapes. Viegli lietojamas un diskrētas, šobrīd tā ir formas ikonu uzdevumjoslā. Starptautiskās valodās.

Software voor back-ups van bestanden en mappen. Gemakkelijk te gebruiken en discreet, hij is aanwezig als een pictogram in de taakbalk. Internationale talen.

Programvare sikkerhetskopi av filer og mapper. Enkel å bruke og diskret, finnes det i form av et ikon på oppgavelinjen. Internasjonale språk.

Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych plików i folderów. Łatwy w użyciu i dyskretny, jest obecna jako ikona na pasku zadań. Międzynarodowe języki.

ftware para backup arquivos e pastas. Fácil de usar e discreto, ele está presente como um ícone na barra de tarefas. Internacional línguas.

Produse de plastic Copie de rezervă a fişierelor şi folderelor. Simplu la spre folos şi discret, este prezent sub formă de pictogramă în bara de activități. Limbile internaţionale.

Резервное копирование файлов программного обеспечения и папок. Простой в использовании и навязчивым, она находится в форме икону в панели задач. Языки международного сообщества.

Softvér zálohovanie súborov a priečinkov. Jednoduché použitie a diskrétne, je prítomný vo forme ikona na paneli úloh. Medzinárodné jazykov.

Programske opreme varnostno kopiranje datotek in map. Preprosta za uporabo in diskretan, je v obliki ikona v opravilni vrstici. Mednarodni jezikov.

Backup programvara filer och mappar. Enkel att använda och diskret, det är representerat i form av en ikon i taskbar. Internationella språk.

ซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลแฟ้มและโฟลเดอร์ ง่ายต่อการใช้ และสุขุม จะอยู่ในรูปของไอคอนในแถบงาน ภาษาต่างประเทศ

Dosya ve klasörleri yedekleme yazılımı. Kullanımı basit ve sağduyulu, görev çubuğunda bir simge şeklinde mevcuttur. Uluslararası diller.

Програмне забезпечення резервного копіювання файлів і папок. Простий у використанні і стриманий, вона присутня у вигляді піктограми на панелі завдань. Міжнародної мови.

备份软件文件和文件夹。 使用简单和审慎的,它的形式在任务栏图标。 国际语言。 you can download EasyBackup 2018 free now.


What's New in EasyBackup 2018 [see older]

Some Improvements.

See more of EasyBackup
Enlarge
↑ Report?
ad below
Platforms: Win2000,WinXP,Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,Windows 10,WinServer,WinOther,Windows2000,Windows2003,Windows Server 2012,Windows Tablet PC Edition 2005,Windows Media Center Edition 2005,WinVista,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista
Publisher: About EuropeSoftwares | EuropeSoftwares titles | Visit EuropeSoftwares | Country: France
Downloads: 0 last month, 37 total
Last updated: 8 months ago ()
Requirements: Runtime Java (Oracle)
Watch for updates:
Want to be notified when EasyBackup is updated?

5 stars

Email a friend...
User Rating: NOT RATED
Rated by: 0 user(s)
    
Get the best software deals each week!

Deals

bottom

Get Weekly Deals

bottom
In Windows > System Utilities::Backup & Restore Free Downloads
 1. 1TextPipe Standard 392794 downloads
 2. 2AnyChart JS Charts and Dashboards 19255 downloads
 3. 3ActivePresenter 13233 downloads
 4. 4MixPad Professional Audio Mixer 6962 downloads
 5. 5Touch-It - Virtual keyboard 6562 downloads
 6. 6Prism Plus Edition 3316 downloads
 7. 7Driver Genius 2487 downloads
 8. 8Comfort Clipboard Pro 2385 downloads
 9. 9Switch Plus 2270 downloads
 10. 10BlindScanner 2155 downloads
bottom